Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła plan działań niezbędnych do zagwarantowania interesów pracowniczych w związku z proponowaną reformą oświaty. W przyjętym apelu Rada żąda od rządu i parlamentu RP zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy i objęcia pakietem osłonowym pracowników szkół i placówek oświatowych.

Rada KSOiW upoważniła Prezydium KSOiW do rozpoczęcia negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej, rządem RP, Radą Dialogu Społecznego i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” w sprawie pakietu osłonowego dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy, tak by nie odbyła się ona kosztem pracowników oświaty i uczniów. W przypadku niepowodzenia rozmów z rządem Rada nie wyklucza podjęcia akcji protestacyjnej.

 

W związku z niżem demograficznym i planowaną reformą ustroju szkolnego Rada KSOiW uznała za konieczne wprowadzenie pakietu osłonowego dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, gwarantującego m.in.:

- przywrócenie zapisu art. 88 Karty Nauczyciela uprawniającego nauczycieli do przechodzenia na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek,

- wprowadzenie dodatkowego programu rekompensat finansowych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dobrowolnie odchodzących z zawodu lub na emeryturę,

- przedłużenie okresu stanu nieczynnego nauczycieli do 12 miesięcy,

- wprowadzenie tzw. standardów zatrudnieniowych – maksymalnej liczby uczniów w klasach,

- utworzenie banku danych bezrobotnych nauczycieli przy kuratoriach oświaty i wprowadzeniu mechanizmu kontroli zatrudnienia.

Rada dyskutowała o zapisach projektów dwóch ustaw zmieniających ustrój szkolny w Polsce. Prezydium KSOiW przygotuje szczegółową opinię do tych projektów.

Członkowie Rady dyskutowali także o działaniach KSOiW w sprawie niewłaściwego stosowania art. 42 Karty Nauczyciela w szkołach. Według nowych zapisów tego artykułu nie ma prawnej możliwości zatrudniania nauczycieli w świetlicach szkolnych na zasadzie nieodpłatnych zajęć. W związku z nowelizacją art. 42 KN brak jest obecnie podstawy prawnej do zobowiązywania nauczyciela do prowadzenia zajęć w godzinach dodatkowych, tak jak odbywało się to na gruncie przepisów dotychczasowych. Zgodnie z nowymi przepisami podejmowanie się przez nauczyciela prowadzenia stałych zajęć, po analizie potrzeb uczniów, jest całkowicie dobrowolne.

Działania dyrektorów szkół polegające na narzucaniu nauczycielom obowiązku prowadzenia zajęć w stałych godzinach pracy, poza wymiarem pensum określonego w umowie o pracę, powinny być zgłaszane organizacjom związkowym NSZZ „Solidarność”, ale także Państwowej Inspekcji Pracy i kuratorom oświaty.

Dobrym przykładem reakcji na niewłaściwe stosowanie art. 42 KN jest komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty (dostępny na stronie tego kuratorium i na stronie KSOiW).

W podobnym tonie winno wypowiedzieć się także MEN.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Załączniki:
Pobierz plik (2645_apel280916.pdf)2645_apel280916.pdf[ ]632 kB
Pobierz plik (2645_komunikat280916.pdf)2645_komunikat280916.pdf[ ]489 kB