Stanowisko nr 3/ 2016 XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z 19 września 2016 r. w sprawie: obchodów 60 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca ‘56.

28 czerwca 2016 r. podczas obchodów 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r., przy pomniku Poznańskich Krzyży zbudowanym przez NSZZ „Solidarność”, doszło do bezprecedensowego wydarzenia, które wstrząsnęło uczestnikami uroczystości oraz odbiło się szerokim negatywnym echem nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła plan działań niezbędnych do zagwarantowania interesów pracowniczych w związku z proponowaną reformą oświaty. W przyjętym apelu Rada żąda od rządu i parlamentu RP zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy i objęcia pakietem osłonowym pracowników szkół i placówek oświatowych.

Rada KSOiW upoważniła Prezydium KSOiW do rozpoczęcia negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej, rządem RP, Radą Dialogu Społecznego i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” w sprawie pakietu osłonowego dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy, tak by nie odbyła się ona kosztem pracowników oświaty i uczniów. W przypadku niepowodzenia rozmów z rządem Rada nie wyklucza podjęcia akcji protestacyjnej.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła dziś projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Jednocześnie skierowane one zostały do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

– Dotrzymałam słowa. To ważny dzień dla całego środowiska oświatowego. Przy wypracowywaniu zmian udział wzięło całe środowisko oświatowe, zarówno dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie i rodzice. To ustawa napisana przez samych obywateli – powiedziała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej na stronie:

Spotkanie miało roboczy charakter, a dotyczyło przede wszystkim projektu zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały przekazane przez MEN do konsultacji społecznych. Projekt przewiduje min. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli, tzw. godzin karcianych, oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. MEN zaproponowało również zapisy dotyczące planowania i wypłacania gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano honorowy tytuł profesora oświaty.

W dniach 03.07-09.07.2016r. przebywała w Wielkopolsce stuosobowa grupa nauczycieli, działaczy, dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej na Białorusi. Projekt, realizowany był jako kontynuacja przyjętego w zeszłym roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wieloletniego programu pod nazwą „Łączy nas Polska”.
Jego cel to wspieranie osób, które działają poza granicami naszego kraju na rzecz propagowania kultury, języka polskiego, dobrego imienia i polskich tradycji na terenie Białorusi. Polacy mieszkający na Białorusi mieli możliwość zwiedzania miejsc historycznych oraz atrakcji turystycznych, przede wszystkim Gniezna i Poznania. W ramach projektu odbyły się wykłady, prelekcje, spotkania i warsztaty.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność"
W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji godzin dodatkowych, prosimy o zgłaszanie nam sytuacji, w których bez zgody nauczyciela są przydzielane nieodpłatne godziny, wynikające z realizacji zapisów art. 42.2 KN.
Prosimy również o sprawdzenie w statutach Waszych szkół odpowiednich zapisów (czy przyznane zajęcia nie wynikają z zapisów statutowych).

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i skierowało go do konsultacji społecznych.

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwem.

Wśród założeń Strategii znajduje się wdrożenie kompleksowej polityki rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Czytaj więcej:Konsultacje potrwają do końca września 2016 r. Opinie i sugestie dotyczące projektu Strategii można zgłaszać drogą elektroniczną lub na stronie:

https://www.mr.gov.pl/

Załączniki:
Pobierz plik (projekt_SOR.pdf)projekt_SOR.pdf[ ]5206 kB