Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury przyznawania nagród dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.
Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 została przyjęta w Kuratorium Oświaty w Poznaniu następująca procedura- załącznik 1.

***

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na cykl spotkań, których celem jest przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018. Adresatem spotkań są dyrektorzy szkół, którzy na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 1 września 2017 roku staną się dyrektorami ośmioletnich szkół podstawowych i branżowych szkół I stopnia
W wyjątkowych przypadkach dyrektor może upoważnić do udziału w spotkaniu wicedyrektora lub innego nauczyciela.
Konferencje dla nauczycieli, którzy od roku szkolnego 2017/2018 będą realizować nową podstawę programową, zostaną zorganizowane w kwietniu i maju 2017 r.

Harmonogram spotkań- załącznik 2.

Załączniki:
Pobierz plik (zalacz1.pdf)zalacz1.pdf[ ]224 kB
Pobierz plik (zalacz2.pdf)zalacz2.pdf[ ]409 kB

Koleżanki i Koledzy
Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli – członków związku do udziału w kolejnej edycji polsko-niemieckiego projektu „Letnia akademia w Nowej Kaletce” współfinasowanego przez Organizację „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz niemiecki związek nauczycieli GEW. Projekt ma formę prawie dwutygodniowego seminarium, w którym biorą udział nauczyciele z Polski i Niemiec.

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.
Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Peru.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z Polski oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.

Więcej na stronie:

Realizacja programów aktywizacji zawodowej nie poprawiła istotnie sytuacji zwalnianych nauczycieli na rynku pracy. Pomoc okazała się mało skuteczna - wynika z kontroli NIK.

Czytaj więcej: http://www.money.pl